คำขวัญอำเภอจอมพระ

จอมพระเมืองเก่า เล่าลือปราสาทหิน ถิ่นงามวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม
สะอาดใสลำน้ำชี เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ ก่อเกิดข้าวหอมมะลิ

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อำเภอจอมพระ

                                                                  อำเภอจอมพระข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา อำเภอจอมพระเดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาได้ยกฐานะตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ พ.ศ.2502 โดยใช้ชื่อเดิม คือ “ จอมพระ “ ตั้งเป็นชื่อกิ่งอำเภอว่า “ กิ่งอำเภอจอมพระ “ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ได้มีพระรากฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอ เรียกว่า “ อำเภอจอมพระ”


เกี่ยวกับการเรียกชื่อ “ จอมพระ “ นี้ ไม่สามารถค้นหาหลักฐานอ้างอิงได้แน่นอน เพียงตำนานชาวบ้านที่เล่าขานมาว่า ย้อนหลังเมื่อประมาณ 300 ปีเศษ ชนเผ่าส่วย ได้อพยพมากจากเมืองอัดปือแสนแป แคว้นนครจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ได้เดินทางมาพบปราสาทหินศิลาแลง มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในปราสาทหิน จึงพากันตั้งบ้านเรือนในบริเวณนี้ปราสาทหินดังกล่าว ถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอจอมพระ ปัจจุบันอยู่ในวัดป่าปราสาทจอมพระ ชุมชนดงบัง เทศบาลตำบลจอมพระ


เนื้อที่/พื้นที่ 429 ตร.กม.


ที่ตั้งและอาณาเขต


อำเภอจอมพระตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้


• ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าตูม


• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสนมและอำเภอศีขรภูมิ


• ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเขวาสินรินทร์และอำเภอเมืองสุรินทร์


• ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อนช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน –มกราคม

 
ข้อมูลการปกครอง


อำเภอจอมพระแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 105 หมู่บ้าน


1. จอมพระ (Chom Phra) 15 หมู่บ้าน 6. บ้านผือ (Ban Phue) 11 หมู่บ้าน


2. เมืองลีง (Mueang Ling) 18 หมู่บ้าน 7. ลุ่มระวี (Lum Rawi) 10 หมู่บ้าน


3. กระหาด (Krahat) 9 หมู่บ้าน 8. ชุมแสง (Chum Saeng) 7 หมู่บ้าน


4. บุแกรง (Bu Kraeng) 15 หมู่บ้าน 9. เป็นสุข (Pen Suk) 10 หมู่บ้าน


5. หนองสนิท (Nong Sanit) 10 หมู่บ้าน

 
การปกครองส่วนท้องถิ่น


ท้องที่อำเภอจอมพระประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่


• เทศบาลตำบลจอมพระ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจอมพระ


• เทศบาลตำบลกระหาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระหาดทั้งตำบล


• องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมพระ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลจอมพระ)


• องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองลีงทั้งตำบล


• องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุแกรงทั้งตำบล


• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสนิททั้งตำบล


• องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผือทั้งตำบล


• องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุ่มระวีทั้งตำบล


• องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมแสงทั้งตำบล


• องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเป็นสุขทั้งตำบล